EQUALITY - freedom- JUSTICe - INCLUSION - GROWTH

HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR ALL


BNHRE CODE OF CONDUCT


ХАРТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

НА БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА 


 I.             ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО 


Членовете  на БМОЧП се подчиняват  на Правила за членство. 


Членовете трябва да полагат всички усилия да провеждат делата си, свързани с БМОЧП, професионални и отговорно и да избягват поведение, което би уронило  престижа на Мрежата или на отделни нейни членове.   


Членовете не могат при никакви обстоятелства да представляват БМОЧП или да правятзаявления от името на БМОЧП.  Такова право може да   се учреди само с извънредно решение на УС нa БМОЧП. 


 Членовете  работят заедно за постигане на целите на БМОЧП .   


Осъзнавайки, че  членството в БМОЧП е привилегия и отговорност, членовете се подчиняват на Етичния кодекс на БМОЧП.  Нарушенията на Етичния  кодекс се наказват с прекратяване на членството и възбрана върху по-нататъшно  ползуване на логото, името и документите на БМОЧП.    


II. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БМОЧП 


Членовете на  БМОЧП трябва да работят със средствата за закона. Тяхна  отговорност е да проверяват законността на действията на своите  служители и подизпълнители.    


Членовете трябва да се стремят да  елиминират дискриминацията и промотират равни възможности за всички. Всякаква дискриминация на основата на раса, етнически произход, религиозна принадлежност, пол, сексуална ориентация, социален произход, здравно състояние, възраст са напълно неприемливи в рамките на БМОЧП.


Членовете трябва да следят за предотвратяването на тормоз на работното място и употребата на расистки или сексистки език.  


Членовете не бива да разкриват конфиденциална или привилегирована информация, която им е поверена от бенефициенти по реализирани от тях проекти. Кампаниите за сенсибилизиране  на общностите,  реализирани от членове на БМОЧП трябва да са законни, почтени, честни и културно сензитивни и не бива да предизвикват обида или накърняване на общности и/или техни членове.  


Членовете на БМОЧП трябва да подсигурят изпълнението на всички услуги, предлагани от тях и техните подизпълнители, да бъдат в синхрон с Етичния кодекс на БМОЧП.  


Използуването на логото и всякакви документи, интелектуална собственост на  БМОЧП, е на разположение на членовете на мрежата с цел популяризиране идеите на мрежата. Всякакви вариации върху логото, името и текстовете трябва да бъдат специално одобрени от Управителния съвет на БМОЧП. Логото на БМОЧП е на разположение за  използуване от странана на "официално приети членове". Използуванто на логото обаче е лимитирано от по-горе изложените условия. 


Името и логото на БМОЧП (във всички техни варианти) принадлежат на БМОЧП.  БМОЧП си запазва правото да изисква от юридически и физически лица да прекратят използуването на логото и името на Мрежата във всякакви промоционални материали.